0
Akdeniz ?niversitesi Havac?l?k Toplulu?u AK?HAVK

  Tarih?e Akdeniz ?niversitesi Havac?l?k Kul?b? Sa?l?k K?lt?r ve Spor Dairesi Kul?pler yasas? kapsam?nda 1994 Tarihinde Kuruldu. Kuruldu?u g?nden itibaren ?zellikle Yama? Para??t Sporu Dal?nda faaliyetlere ba?lad?. Fakat Kuruldu?u tarihten birka? y?l sonra faaliyetlerine y?netim sorunlar? nedeniyle ara vermi?tir. Daha sonra 2001 e?itim ??retim y?l?nda tekrardan aktif hale gelerek yeniden yap?lanm?? ve faaliyetlerine h?zla ba?lam??t?r.2001 […]

AYRINTILAR
0
Dicle ?niversitesi Havac?l?k Kul?b?/Derne?i (D?havk)

Kul?b?m?z, hem Dicle ?niversitesi b?nyesinde,hem de Dernek stat?t?s?nde olup faaliyetlerine yakla??k 3 y?ld?r aktif bir ?ekilde devam etmektedir. B?nyesinde? 1 Model U?ak Rehber ??retmen E?itici E?iticisi, 17 Model U?ak Rehber ??retmeni ve 18 (ileri-orta-ba?lang?? seviye) Yama?para??t pilotu bulunmaktad?r. Kul?b?m?z sadece il baz?nda de?il,b?lge baz?nda da ilk’lerin yeri olmu?,yakla??k 63 ki?iye THK ve ?niversite i?birli?iyle yama?para??t […]

AYRINTILAR
0
THK ADANA SPORT?F HAVACILIK KUL?B?

Kul?p/Dernek Ad?: THK ADANA SPORT?F HAVACILIK KUL?B? Hakk?nda Kul?b?m?z resmi olarak 2007 y?l?n da kurulmu?tur ?u an kul?p ba?kan?m?z MUSTAFA ?R? dir genel olarak havac?l???n t?m bran?lar? ile ilgilenmekte ba?ta yama? para??t? model u?ak ve yelken kanat .. kul?p ?yelerimizin tamam? lisansl? sporculardan olu?makta ve adanan?n en k?kl? kul?b?d?r geleneksel olarak her y?l kas?m ay?nda […]

AYRINTILAR
0
?ak?rman Yama? Para??t? ve Havac?l?k Toplulu?u

Bu ise gonul vermis 10 arkadas tarafindan kurulan ve kesinlikle ticari bir amac gutmeden eski populerligini kazanmasini ve bu spora tesvik amaciyla olusturulmustur Cakirman yamac parasutu facebook sayfasindan ulasabilirsiniz https://www.facebook.com/groups/614163425319215/?fref=ts

AYRINTILAR
0
H?rkanatlar

Hakk?nda: 2014 y?l?nda resmi dernekler yasas? taraf?ndan val?l?k onay? al?narak kurulan b?r k?l?p olup yaklas?k 20 ?yes? bulunmakdad?r amac? yama? para??t?n? tan?tmak ?lerletmek e?itim vermek bu sporu yapamayanlara destek olmak Kul?p ?leti?im Bilgileri: 05335186006 murat se?kin

AYRINTILAR
0
Ankara Do?a Sporlar? Ve Sportif Havac?l?k Kul?b?

Kul?b?m?z 12.08.2011 tarihinde resmi olarak faaliyete ge?mi?tir. Kul?b?m?z b?nyesinde 3 adet Yama? para??t? e?itmeni, 2 adet model u?ak e?itmeni, 2 adet dal?? e?itmeni, 1 adet motorlu yama? para??t? e?itmeni g?rev yapmaktad?r. Kul?b?m?zde bu bran?larda e?itim kurslar? haricinde amat?r sporcular yeti?tirerek yurti?i / yurtd??? yar??malarda ?lkemizi temsil etmelerini sa?lamaktay?z. Ayr?ca e?itim faaliyetlerinin d???nda kursiyerlerimizin ald?klar? e?itimi […]

AYRINTILAR
0
THK Ba?kent Sportif Havac?l?k Kul?b?

THK Ba?kent Sportif Havac?l?k Kul?b? Derne?i, Mehmet Mercan ve ?ener Erdal’?n giri?imleriyle 17 ?ubat 2009’da resmen kuruldu. T?k Hava Kurumu’nun nadide deste?ini alan kul?b?m?z, Kurum’un vermi? oldu?u d?rt tak?m malzeme ile Para??t Kulesi Yerle?kesi’nde tahsis edilen bir odada h?zla faaliyetlerine ve ?al??malar?na ba?lad?. T?k Hava Kurumu’ndan e?itmen sertifikas? alm?? s?zle?meli e?itmenleriyle ilk yama? para??t? kursunu […]

AYRINTILAR