Falezlilerin ?a?r?s?na Kulak Verelim

Antalya Belediyesi’nin bir uygulamas? falezlerden u?an pilotlar? ger?ekten olumsuz y?nde etkileyecek. Yerel pilotlar?n ba?latt??? bir kampanya var destek olmak isterseniz memnun olacaklar.

Direk onlar?n a?z?ndan:

Bir ?ehirde yama? para??t? yapacak bir parkurun olmas? bulunmaz bir l?tufdur. Antalya?da yama? para??t? yaparken, gerek yerli ve yabanc? turistler, gerekse Antalya?da ya?ayan Antalya?l?lar olsun bizleri; be?eni, hayranl?k, ?a?k?nl?k ve mutlulukla izlemektedirler. Falezde yap?lan bu spor Antalya’ya katma de?er sa?lamaktad?r.

Bizi izleyenler belki de hayatlar?nda hi? g?remeyecekleri bu sporu ve malzemeleri g?rmekte, bilgi edinmekte, bu spora ba?lamakta ve Atat?rk’?n kurdu?u T?rk Hava Kurumunu hat?rlamaktalar.

Antalya varyanlar ba?? seyir teras?nda yama? para??t? u?u?lar?n?n engellenmemesi i?in yerel y?netimlerle randevu alamad???m?z i?in bu kampanyay? ba?latt?k.

Bu kampanya’ya destek verirseniz e?er yerel y?netimlere ” Biz antalya da yama? para??t? u?u?lar?n?n olmas?n? istiyoruz ” mesaj? vererek kamuoyu deste?i yaratm?? olacaks?n?z.

Kampanyaya Destek Olmak ??in T?klay?n?z