Akdeniz ?niversitesi Havac?l?k Toplulu?u AK?HAVK

 

Tarih?e

Akdeniz ?niversitesi Havac?l?k Kul?b? Sa?l?k K?lt?r ve Spor Dairesi Kul?pler yasas? kapsam?nda 1994 Tarihinde Kuruldu. Kuruldu?u g?nden itibaren ?zellikle Yama? Para??t Sporu Dal?nda faaliyetlere ba?lad?. Fakat Kuruldu?u tarihten birka? y?l sonra faaliyetlerine y?netim sorunlar? nedeniyle ara vermi?tir. Daha sonra 2001 e?itim ??retim y?l?nda tekrardan aktif hale gelerek yeniden yap?lanm?? ve faaliyetlerine h?zla ba?lam??t?r.2001 y?l?ndan itibaren Faaliyetlerine ara vermeden devam etmektedir.

Kul?b?m?z her d?nem Yama? Para??t Kurslar? a?makta ve kursu iyi dereceyle bitiren ??rencileri b?nyemizdeki pilotlar listesine dahil etmektedir. Kul?b?m?z ba?lang?? ve orta seviye yama? para??t? e?itimi vermektedir. Ayr?ca kul?p ?yelerinin bu dalda geli?imini ilerletmek i?in, y?l i?inde hava ko?ullar? ?er?evesinde hafta sonlar? s?rekli u?u?lar d?zenlemekte ve imkanlar dahilinde yap?lan havac?l?k ?enliklerinde eksiksiz olarak yerini almaktad?r.

?leti?im:

http://ogrencitopluluklari.akdeniz.edu.tr/akuhav